ATOM MASSANI ANIQLASH USULLARI


1.Avogadro qonuni oddiy gazlar tarkibiga kiradigan atomlarning massalarini topishga imkon beradi.Ko’p gazlar ikki atomli bo’lgani uchun ,atom massani topishda molekulyar massa 2 ga bo’linadi.

      2.Atom massani aniqlash italiyalik olim S.Kannisaro tomonidan taklif etilgan bo’lib, mokekulyar massasi aniqlanishi kerak bo’lgan moddaning imkoni boricha ko’proq uchuvchan birikmasi yoki gaz holatda bo’lgan hosilasi olinadi.

          Kannisaro usuli bo’yicha uglerodning atom massasini aniqlash

Birikmalar

Molekulyar

massasi

Uglerodning

Massa %

1 ta molekuladagi

Uglerodning massasi,a.u.b.

  CH4

    16

       75,00

             12

  CO

    28

       42,85

             12

  CO2

    44

       27,27

             12

  C2H2

    26

       92,31

             24

  C6H6

    78

       92,31

             72

 

     Uglerodning atom massasi 12 a.u.b. ortiq bo’lishi mumkin emas.

     Bu usulning kamchiligi shundaki, usul faqat gaz moddalarning yoki oson bug’lanuvchan moddalarnigina  molekulyar massasini tajribada o’lchab  so’ngra elementning atom massasini topishga imkon beradi.

        3.Oddiy moddalarning qattiq holda solishtirma issiqlik sig’imini o’lchash orqali atom massani aniqlash(P.L.Dyulong va A.Pti,1819 y.). Juda ko’p har xil  metallar uchun  qattiq holatda molekulyar issiqlik sig’imi deyarli bir xil ekanligi aniqlangan.O’rtacha bu qiymat  26J /(mol*K ekanligi topilgan.

       1 mol atom moddaning  haroratini 1 oC oshirish uchun zarur bo’lgan issiqlik miqdori atom issiqlik sig’imi deyiladi.

                                 A=  26/Catom

A-   element atom massasi;

                                   Catom- elementning atom issiqlik sig’imi.

  1. Agar elementning mol ekvivalent massasi ma’lum bo’lsa uning atom massasini  aniqlash mumkin.

                                        E=A/V;          A=E*V    

Birikmalari
  • H2O - Suv
  • HN 3 - Amiak
  • HF - Vodorod ftorid
  • HCl - Vodorod xlorid
  • NaH - Natriy gidrid
  • MgH 2 - Magniy girid
  • KH - Kaliy girid
  • BaH 2 - Bariy gidrid
Atom tuzilishi
Batafsil
Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan