KOMPLEKS BIRIKMALARNING TURLARI


 Kompleks birikmalar quyidagi turlarga bo’linadi:

 1. Ammiakatlar  -  ularda ligandlar rolida ammiak va aminlarishtirok etadi.

     [Cu(NH3)4]SO4 , [Ag(NH3)4]Cl, [Ni(NH3)4]SO4

 1. Akvakomplekslar -  ligandlar  vazifasini  suv  molekulasio’taydi.

     [Co(H2O)6]Cl3    - geksaakvakobalt (III) - xlorid

     [Al(H2O)6]Cl  - geksaakvaalyuminiy (III) - xlorid

     [Cr(H2O)6](NO3) 3  - geksaakvaxrom (III) - nitrat

     Ba’zi kristall holidagi akvakomplekslar tarkibiga kristallizatsiya suvi ham kiradi.  Kristallizatsiya suvlari  bo’sh  bog’langani uchun qizdirilsa chiqib ketadi.

    [Cu(H2O)4]SO- tetraakvamis (II) -sulfat

    [Fe(H2O)6]SO4 - geksaakvatemir(III)-sulfat

 1. Atsidokomplekslar  -  ligandlari  kislota  qoldig’i  bo’lgan kompleks birikmalar.

     K4[Fe(CN)6]     kaliygeksatsianoferrat (II)

     K4[Pt(NO2)6]  - kaliytetranitrodibromoplatinat (IY)

     Ularning tarkibi qo’shaloq tuzlarga o’xshaydi.

     K 4[Fe(CN)6]        Fe(CN)2 *4KCN

     K3 [Fe(CN)6]        Fe(CN)3*3KCN

     K 4[PtCl6]             PtCl4 *2KCl

     K4[PtCl4]             PtCl4 *2KCl

 1. Kompleks kislotalarda tashqi sferada vodorod ioni bo’ladi.

     H 4[SiF 6]  - geksaftorosilikat kislota

     H 2[CoCl4]  - tetraxlorokobaltat kislota

     H 2[PtCl4] - geksaxloroplatinat kislota

 1. Gidroksokompleks  birikmalarda  ligand  gidroksil ionidaniborat.

     Na2[Sn(OH)4]     - natriy tetragidroksostannat (II)

     Na3[Al(OH)6]     - natriy geksagidroksoalyuminat (III)

   Na[Al(H2O)4(OH)2]  - natriy diakvatetragidroksoalyuminat (III)

 1. Siklik yoki xelat kompleks birikmalar. Ular tarkibida ikki va ko’p dentantli ligandlar bo’ladi.

             ¤  O-S=O                     NH 2-CH2

         Me     │                                    │               (En)

            \  O-C=O                     NH 2-CH 2

 

      K3[Fe(C2O4)3]   - kaliy trioksalatoferrat (III)

      [Pt(En)3]Cl  -      trietilendiaminplatina (IY)  xlorid

     Ichki kompleks birikmalar ham xelat kompleks birikmalarga misol bo’ladi. Bunda bog’lanish donor-aktseptor bog’lanish bo’ladi.

        Cu(OH)2 + 2NH2CH2COOH = [Cu(NH2CH2-COO)2] + H2O

 

                        O=C-O  \     ¤NH2-CH2

                             │      Cu          │

                   H2C-NH2 ¤         \    O-C=O

 

Trilon B  -  etilendiamintetrasirka kislotaning natriyli tuzi mis  bilan kompleks birikma hosil qiladi.

                     HOOC CH2 Ø   CH2-CH2   Ø  CH2 COOH

                                           N                     N

                                 H2C  ø        \  Cu     ¤       ö CH2

                                   O=C – O-                 - O -C=O

                                    

     Xelat kompleks birikmalar analitik kimyoda ishlatiladi.   

Birikmalari
 • H2O - Suv
 • HN 3 - Amiak
 • HF - Vodorod ftorid
 • HCl - Vodorod xlorid
 • NaH - Natriy gidrid
 • MgH 2 - Magniy girid
 • KH - Kaliy girid
 • BaH 2 - Bariy gidrid
Atom tuzilishi
Batafsil
Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan