Sulfat kislotasi va uning xossalari


Xossalari. Suvsiz H2SO4  rangsiz moysimon suyuqlik, 10,3 oS da kristallar hosil qiladi.Kons. kislota tarkibida 98 % kislota bor. Bu kislota o’z tarkibiga suvni shiddat bilan tortadi, shuning uchun u qurutuvchi sifatida keng qo’llaniladi.

Olinishi.Sulfat kislota ikki xil usulda nitroza va kotakt usulda olinadi.Sulfat kislota olishda asosiy xom ashyo pirit (FeS2), metal sulfidlari, oltingugurt hisoblanadi. Bu moddalarning yonishi natijasida SO2 hosil bo’ladi. Agar SO2 ni SO3 ga aylantirishda azot oksidlari(NO2) ishlatilsa sulfat kislota olishning bu usuli nitroza usuli deyiladi:      

                   SO2+NO2+H2O = H2SO4+NO

Hosil bo’lgan oksidning kislorod bilan ta’siridan yana NO2 hosil boladi.SO3 sulfat kislota eritmasiga yuttirilib, dastlab oleum (H2SO4*SO3) keyin kerakli konsentrasiyali sulfat kislota olinadi. Odatda nitroza usulda olingan sulfat kislota konsentrasiyasi 80 % gacha bo’lib asosan mineral o’g’itlar olish uchun sarflanadi.

Hozirgi paytda ko’proq kontakt usuli ishlatiladi.Bu usulda katalizator sifatida V2O5 yoki Pt qo’llaniladi.Bu usulda reaksion aralashmadan fosfor, mishyak birikmalari va boshqa katalizatorni zaharlaydigan moddalardan tozalash shart hisoblanadi. Aralashmada kislorod miqdorining ortirilishi va jarayonni 45O oS da olib boorish orqali reaksiya unumi 95-97 % ga etkaziladi. Bu usulda ham hosil bo’lgan SO3 oleumga yuttiriladi.

Xossalari. Kons. sulfat kislota juda kuchli oksidlovchidir.U ko’p

qaytaruvchilarni oson oksidlaydi.Ayniqsa metallmaslarni yuqori oksidlarigacha, yoki kislotalarigacha oksidlaydi:

                   C+2H2SO4=2SO2+CO2+2H2O

                   S+2H2SO4=3SO2+2H2O

                           2P+5H2SO4=2H3PO4+5SO2+2H2O

                           2B+3H2SO4=2H3BO3+3SO2

         Sulfat kislotaning metallar bilan ta’siridan har xil mahsulotlar hosil bo’ladi. Suyultirilgan sulfat kislota aktiv metallar(Zn, Mg, Fe, Al) bilan vodorod gazini hosil qiladi:

                           Zn+H2SO4=ZnSO4+H2

Aktivlik qatorida vodoroddan keyin turadigan metallar (Cu, Hg, Ag Au, Pt) suyultirilgan sulfat kislota bilan ta’sirlashmaydi.

         Konsentrlangan sulfat kislota(98% va undan yuqori) Fe, Cr, Al, Au va Pt bilan ta’sirlasmaydi. Aktivligi kam bo’lgan metallar (Cu, Hg, Ag) bilan ta’sirlashganda SO2 hosil bo’ladi:

                 Cu+2H2SO4=CuSO4+SO2+2H2O

       Konsentrlangan sulfat kislotaning aktiv metallar (Mg, Zn, Ca) bilan ta’siridan qaytarilish mahsulotlari SO2, S va H2S bo’lishi mumkin.

                 Mg+2H2SO4=MgSO4+SO2+H2O

               3Mg+4H2SO4=3MgSO4+S+4H2O

                 4Mg+5H2SO4=4MgSO4+H2S+4H2O

      Sulfat kislota ikki xil tuzlar: o’rta va nordon tuzlar hosil qiladi (K1=1*103; K2=1,2*10-2). Sulfat kislotaning erimaydigan tuzlariga BaSO4, PbSO4, SrSO4 kiradi. CaSO4 yomon eriydigan tuzlardan hisoblanadi.

         Sulfat kislota kimyoviy sanoatning turli mahsulotlarini olishda juda kerak. Undan foydalangan holda boshqa kislotalar(HNO3, H3PO4, CH3COOH va boshqalar),tuzlar, o’g’itlar, bo’yoqlar olinadi.

        Sulfat kislotaning eng muhim tuzlari. Natriy sulfati- Na2SO4. Suvdagi eritmalardan Na2SO4*10H2O hosil qilib kristallanadi. Shunday tuz Glauber tuzi deyiladi.Shisha tayyorlashda, soda olishda ishlatiladi. Tibbiyotda surgi sifatida tavsiya etilgan.

         Magniy sulfati – MgSO4. Dengiz suvida uchraydi .Qon bosimini tushuruvchi modda sifatida tibbiyotda ishlatiladi.

         Kalsiy sulfati -CaSO4. Tabiatda ko’p miqdorda CaSO4*2H2O- gips holatida uchraydi.150-170 oS gacha qizdirilganda 1,5 molekula suvini yo’qotib, alebastr- CaSO4*O,5*H2O hosil qiladi. Suv bilan qorilganda tezda yana CaSO4*2H2O hosil qilib qotadi. Ana shu xossasidan foydalanib qurilishda quyma buyumlar tayyorlanadi. Jarrohlikda undan singan joylarni ushlab turish uchun doka bilan birga bog’lab qo’yiladi.

       Mis kuporosi- CuSO4*5H2O. Ko’k kristall modda suvda eriydi. Mis va uning birikmalarini olishda, mineral bo’yoqlar tayyorlashda ishlatiladi. Qishloq xo’jaligida o’simliklarni zamburug’li kasalliklaridan himoyalashda keng qo’llaniladi.

       BaSO4-amalda suvda erimaydigan modda. Rentgen-kontrast modda sifatida ishlatiladi.

       Kvaslar. Sulfat kislotaning qo’sh tuzlari hisoblanadi, masalan, kaliy alyuminiyli achiqtosh- K2SO4*Al2(SO4)3* 12H2O yoki qisqartitirilgan holatda KAl(SO4)2*12H2O. Bu tuz tibbiyotda qon to’xtatuvchi modda sifatida tavsiya etilgan.

 

Birikmalari
  • H2O - Suv
  • HN 3 - Amiak
  • HF - Vodorod ftorid
  • HCl - Vodorod xlorid
  • NaH - Natriy gidrid
  • MgH 2 - Magniy girid
  • KH - Kaliy girid
  • BaH 2 - Bariy gidrid
Atom tuzilishi
Batafsil
Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan