KOBALT VA UNING BIRIKMALARI


Tabiatda kobalt yaltirog’i - CoAs2S2 smolatit minerali holida yoki kobalt yaltirog’i holatida uchraydi.  Bundan tashqari NiAsS holida ham uchraydi.

Tashqi ko’rinishi jihatidan temirga o’xshash, yaltiroq, kul rang metall. Kobalt yaxshi cho’ziladi va bug’lalanadi. Vodorodni o’ziga oson yutadi. CoN2 hosil qiladi. Qizdirilganda oson oksidlanib 10000 C da kobalt II  va III oksidini hosil qiladi.

2Co + O= 2CoO

4Co + 3O= 2Co2O3

CoO + Co2O= Co3O4

Nam bo’lmaganda S, Cl, Vg bilan reaksiyaga kirishmaydi.

Co + S = CoS            Co + Cl= CoCl2

Yuqori temperaturada  R, As(CoAs2) va Si bilan (Co2Si dan  CoSi gacha) S bilan (CoS3) karbidlar hosil qiladi.

Kobalt mineral kislotalarda yomon eriydi. Konsentrlangan nitrat kislota bilan passivlashadi.

 Co + 4SO = /C o(SO)4/   pentakarbonil temir hosil qiladi.

Kobalt asosan issiqqa chidamli va pishiq materiallar olishda ishlatiladi. Co (II) tuzlari beqaror u oson (III) valentli birikmalarga o’tadi.

CoCl+ 2NaOH = Co(OH)+ 2NaCl

                             ko’k pushti rangli

Co(OH)= CoO+ N2O

Co(ON)2 havoda qiyinchilik bilan oksidlanadi. NaClO oksidlanishni tezlashtiradi.

2Co(ON)+ NaClO + H2O = 2Co(OH)+ NaCl

Co(OH)3 ga kislorod saqlovchi kislotalar qo’shilganda kobalt (III) tuzlari hosil bo’lmaydi, balki kobaltning (II) valentli tuzlari hosil bo’ladi.

4Co(ON)+ 4N2SO= 4CoSO4 + O+ 10H2O

2Co(OH)+ 6NCl = 2CoCl+ 6H2O + Cl2

Birikmalari
  • H2O - Suv
  • HN 3 - Amiak
  • HF - Vodorod ftorid
  • HCl - Vodorod xlorid
  • NaH - Natriy gidrid
  • MgH 2 - Magniy girid
  • KH - Kaliy girid
  • BaH 2 - Bariy gidrid
Atom tuzilishi
Batafsil
Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan