Anorganik moddalarning sinflanishi


Anorganik moddalar ikkiga bo’linadi: oddiy moddalar va murakkab moddalar:

        Oddiy moddalar  molekulasining tarkibi faqat bir xil element atomlaridan tashkil topgan.Oddiy moddalarga misol   davriy jadvaldagi barcha elementlarni olish mumkin.

        Murakkab moddalar molekulasining tarkibi har xil element atomlaridan tuzilgan. Bunday moddalar qatoriga KOH, H2SO4, H2O, HCl, Al2O3 va boshqalar kiritiladi. Moddalar ikkiga bo’linadi: metallar va metallmaslar.Davriy jadvaldagi metall va metallmaslarni ajratish uchun  5 element bordan 85 element astatga diagonal o’tkazish kerak. Shu diogonalni pastidagi barcha elementlar va yuqorisidagi barcha qo’shimcha guruh elementlari metallar jumlasiga kiradi.

Barcha metallmaslarni agregat holatiga qarab uchga bo’lish mumkin:gazlar,suyuqliklar va qattiq moddalar.Gazlar davriy jadvalda o’ziga xos tartibda kelib, ularga N2, H2, O2, F2 va Cl2 kiradi.VI11 guruh elementlari ham gazlarga kirib ular alohida guruhga joylashgan.Odatdagi holda metallmaslardan faqat brom suyuqlik holatida uchraydi.Qolgan barcha metallmaslar qattiq moddalardir.

Barcha gazlar V11 guruhning asosiy guruh elementlari ikki atomli molekulalar hosil qiladi: bularga  N2 ,Н2 O2 F2, Cl2, Вг2, I2 ва At2 kiradi.

Murakkab moddalar. Barcha murakkab moddalar to’rtga bo’linadi: oksidlar,kislotalar, asoslar va tuzlar kiradi.

Oksidlar molekulasining tarkibi ikki xil atomdan iborat bo’lib, ularning biri kisloroddan iborat.Oksidlarning umumiy formulasi RxOy.X va  Y indeks deyiladi.Oksidlarni formulasi valentlik orqali indeks topish bilan chiqaziladi.

   1   H    11 11    Ш  11   1V  11   V  11   V1 11    Y11 11     8   2

    R2O,   R1O1 ,     R2O3  , R1O2 , R2O5 , R1O3 ,        R207,     R04      

Birikmalari
  • H2O - Suv
  • HN 3 - Amiak
  • HF - Vodorod ftorid
  • HCl - Vodorod xlorid
  • NaH - Natriy gidrid
  • MgH 2 - Magniy girid
  • KH - Kaliy girid
  • BaH 2 - Bariy gidrid
Atom tuzilishi
Batafsil
Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan