KIMYOVIY REAKSIYALARNING ENERGETIKASI VA YO’NALISHI


 Barcha kimyoviy jarayonlar issiqlik chiqishi  yoki  yutilishi  bilan ro’y beradi. Kimyoviy reaksiyalarda ajralib chiqadigan yoki yutiladigan issiqlik miqdori reaksiyaning issiqlik effekti deyiladi.  Issiqlik chiqishi bilan  boradigan  reaksiyalar ekzotermik,  issiqlik yutilishi bilan boradigan reaksiyalar endotermik reaksiyalar deyiladi.

    Reaksiyalarning issiqlik effektlarini o’rganadigan bo’lim termokimyo deyiladi. Issiqlik  effektlari  ko’rsatilgan  reaktsiyalar  termokimyoviy tenglamalar deb ataladi.  Reaksiyaning  issiqlik effekti moddalarning fazoviy holatiga,  sharoitga bog’liq.  Reaksiyalarning issiqlik  effektlari bir  xil  standart sharoitda o’rganiladi.  Standart sharoit  deganda 298 K(250C) harorat va 101,325 kPa bosim tushuniladi. Termokimyoviy tenglamalarda  moddalarning  agregat  holatlari  ko’rsatiladi,

bunda kasrli koeffitsientlar ham ishlatish mumkin.  

       2H2(g)   + O2(g)   = 2H 2O (s)  + 571,6 kJ

       H 2(g)  + 1/2O2(g)   = H2O(s)  + 285,8 kJ

       H 2(g)  + 1/2O2(g)  = H2O (g)  + 241 kJ

       N 2(g)  + O2(g)  = 2NO (g)  -  180,5 kJ

      1/2N2(g) O  + 1/2O2(g) O  = NO (g)   - 90,25 kJ

 

     Termokimyoning asosi G.I.Gess qonunidan iborat bo’lib, u quyidagicha ta’riflanadi:

        Reaksiyaning issiqlik effekti reaktsiyada ishtirok etuvchi moddalarning  boshlang’ich va oxirgi holatlarigagina  bog’liq bo’lib, jarayonning qaysi usulda (soni va tabiatiga) olib borishga bog’liq emas.

     Reaksiyaning issiqlik effekti sistema ichki energiyasi  va  entalpiyasi o’zgarishi  natijasidir.  Sistemaning  ichki energiyasi uni barcha energiyalari yig’ndisi bo’lib unga moddani tashkil etgan atom va molekulalarning ilgarilanma,  aylanma  harakatlari hamda  yadro  va  elektronlarning energiyalari va hokazo barcha energiyalar  yig’indisidan iborat. Ichki energiyaning mutloq qiymatini o’lchab  bo’lmaydi,  faqat uning o’zgarishi ( DU) ni o’lchash mumkin. Termodinamikaning I qonuniga muvofiq sistemaning ichki energiyasi atrof muhit bilan  issiqlik almashinuvi bo’lguniga qadar o’zgarmas bo’ladi. Agar sistemaga tashqaridan qo’shimcha issiqlik energiyasi (Q) berilsa,  sistema bir holatdan ikkinchi holatga o’tadi.  Yutilgan issiqlik miqdori sistema ichki energiyasining o’zgarishiga va tashqi kuchlarga qarshi bajarilgan  ishning yig’indisiga teng bo’ladi:

                                Q = (Q2 –Q1)=DU + A            DU = U2 - U1

     Bajarilgan ish esa, sistema bosimi doimiyligida  p=const

                                     A = PDV = P(V2 –V1)

             Q p =  DU + P(V2 –V1) = U2-U1 + P(V2 –V1) =

                            =(U2 + PV2) - (U1 + PV1) = H2 - H1

                                        Qp  = H2 - H = DH

                                           U + PV =D H

         D H - kattalik entalpiya deb ataladi.

    Entalpiyani kengaygan sistemaning energiyasi deyish mumkin. O’zgarmas bosimda boradigan kimyoviy  reaktsiyaning  issiqlik effekti sistema entalpiyasining o’zgarishiga teng.

      O’zgarmas hajmda boradigan jarayonlar uchun jismga beriladigan issiqlik miqdori uning ichki energiyasini o’zgarishiga sarf bo’ladi:

                               Qv  = H2 - H = DH

                                      Qp  = DH

     Ekzotermik jarayonlarda sistemaning ichki energiyasi va entalpiyasi kamayadi, shu sababli   

                              DU < 0;     DH < 0  bo’ladi.

     Endotermik jarayonlarda  esa sistemaning ichki energiyasi ortadi, shu sababli  

                                    DU > 0 ;   DH > 0.

Birikmalari
  • H2O - Suv
  • HN 3 - Amiak
  • HF - Vodorod ftorid
  • HCl - Vodorod xlorid
  • NaH - Natriy gidrid
  • MgH 2 - Magniy girid
  • KH - Kaliy girid
  • BaH 2 - Bariy gidrid
Atom tuzilishi
Batafsil
Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan