KOMPLEKS BIRIKMALARDA KIMYOVIY BOG’LARNING TABIATI


   Kompleks birikmalarning  tuzilishini 3 xil yo’l bilan tushuntirish mumkin.

                  1) kristall maydon nazariyasi

                  2) valent bog’lanish usuli (VBU)

                  3) molekulyar orbitallar usuli (MOU)

 1. Kristall  maydon  nazariyasi kompleks hosil qiluvchi va ligandlar orasidagi elektrostatik ta’sir kuchlariga asoslangan. Bunda kompleks hosil qiluvchining

 d-orbitallarining fazoviy shakli hisobga olinadi. Ligandlar hosil qilgan elektr maydoni kuchiga qarab kompleks hosil  qiluvchining d-orbitallari har xil energetik orbitalga ajraydi.  Shu tufayli kompleks birikmaning fazoviy shakli ham turlicha bo’ladi.Erkin ionda  markaziy atomning d-orbitallari bir xil energiyaga ega bo’ladi.

                                                                                           b)ligandlarning oktaedrik

                                                                                                                                  maydoni ta’siridagi ion

                                                      b)sferik ion                                      dz2 dx2y2

                                                                                                __  __       dg

 1.   a) Erkin ion                     dxy dxz dyz dz2 dx2y2

                                                          __  __  __ __  __                  

                                                                                                                    Ñ

              dxy dxz dyz dz2 dx2y2

               __  __  __ __  __                                                       dxy dxz dyz

                                                                                                   __  __  __ de

             Agar markaziy ion atrofida ligandlarning oktaedrik joylashuvi yuzaga kelsa  markaziy atomdagi dz2  va d x2y2  ligandlarga nisbatan kucliroq itarilishga uchrab  ularning energiyalari doira maydon ta’siridagi iondan anchagina yuqori bo’ladi.

              Ayni paytda, dxy,dxz va  dyz orbatallarning energetik holati  doira maydon ta’siridan kuchsiz bo’ladi.Shu sababga kora  markaziy atomning d orbatallari  oktaedrik maydon ta’sirida ikkiga bo’linadi(dg  va  de). Bu enehgiyalarning farqi

 (Ñ) – parchalanish enehgiyasi deyiladi. Bu qiymat  kompleks birikmalarning yutilish spektrlari orqali aniqlanadi.

               Ligandlar parchalanish spektrlarini qiymati bo’yicha  quyidagi spektrokimyoviy qatorni hosil qiladi.

CO,CN  ->  En    >   NH3 > CSN-  > H2O > OH-   > F- > Cl > Br- >  J-

  Kucli                                      o’rtacha maydon                                                 kuchsiz

  maydon      ½                                          ½                            maydon

 

             [CoF63- paramagnit kompleks hosil qilishi  va [Co(CN)6]3- ning  diamagnit kompleks hosil qilish sabaini  ligandlarning spektrokimyoviy qatori asisida tusuntirish mumkin. CN- ioni kuchli maydon hosil qiluvchi ligandlar qatorida joylashganligi uchun  uning parchalanish energiyasi anchagina yuqori bo’ladi. [CoF6]3-  yuqori  spinli kompleksga kirib paramagnit xossaga ega.

 [Co(CN)6]3-     da bo’lsa elektronlarning joylasuvi boshqacha yuzaga keladi.

 

 

                                                                                            dz2 dx2y2

                                              [CoF6]3-                                  ___ ___    dg

 

                                                          maydoni ta’siridagi ion

        b)sferik ion                                       dz2 dx2y2       dg

                                                    ­  ­                                                    

        dz2 dx2y2   dxy dxz dyz                                                Ñ                     [Co(CN)6]3-                             Ñ

 

        ­¯  ­    ­ ­  ­                  

                                                  dxy dxz dyz      de

                                                   ­¯  ­    ­              

                                                                                            dxy         dxz         dyz

                                                                                            ­¯__ ­ ¯__  ­¯__ de

 

 

        

 1. Valent bog’lanishlar usuli.Bu nazariyaga binoan kompleks hosil qiluvchi  va  ligandlar orasida kovalent   bog’  donor-aktseptor  mexanizmida  sodir  bo’ladi.Kompleks hosil qiluvchining bo’sh orbitallari bo’ladi,  ya’ni u aktseptor bo’ladi. Ligandlarda esa umumlashmagan elektron juftlari bo’lib uni kompleks hosil  qiluvchining bo’sh  orbitaliga  beradi,  ya’ni donor bo’ladi.  Ammiak  molekulasida  azot  atomi sp gibridlangan holda bo’lib,  gibrid orbitallaridan  birida bo’linmagan  elektron jufti bor. Shu tufayli ammiak molekulasi H ioni bilan NH 4+  ni hosil qiladi va u tetraedrik kofiguratsiyaga ega. [NiCl4]2- ioni ham xuddi shunday tuzilishga ega. Bunda Cl ioni elektronodonor, Ni2+  molekulasi aktseptor bo’ladi.

 

          Ni    - 2e   ® Ni2+                                 K2[NiCl4]

 3s23p 63d 8 4s2    ®  3s2 3p63d84s0

            Cl ClCl

     Cl  ┌─┬─┬─┐          [NiCl42-    sp 3  gibridlanish

     ┌─┼─┴─┴─┘

     └─┘  4p

      4s

       ┌─┬─┬─┬─┬─┐

   3d└─┴─┴─┴─┴─┘ 

   2ta  juftlashmagan elektron hisobiga bu kompleks birikma magnit xossaga ega.

         [Zn(NH3)4]Cl2 kompleks birikma tetraedr shakliga ega.

      [Zn(NH3)4]2+ , [Cd(NH3)4]2+ , [HgJ4]2+ lar ega.

                   Zn - 2e ® Zn 2+

    3s23p63d104s2 ®    3s23p63d10

 

                          NH3NH3NH3

                       NH3         ┌─┬─┬─┐

     [Zn(NH3)4]2+      ┌─┼─┴─┴─┘    sp3 gibridlanish

                                 └─┘     4p

                                  4s

     d- elementlarning 4ta d -orbitallari  band  bo’lgan  ionlarda,koordinatsion soni 4 ga teng bo’lsa,  bitta d,  bitta s va ikkita d-orbital ishtirok etadi.

     [Pt(NH3)4]2+            Pt -2e   ®    Pt2+

                    5s25p65d96s ®  5s25p65d8

                                                                     ┌─┬─┬─┐

                                                               ┌─┼─┴─┴─┘

                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┼─┘  6p

                  ┌─┬─┬─┼─┴─┴─┴─┴─┘6s

            ┌─┼─┴─┴─┘   5d

            └─┘ 5p

             5s

 

     Bunda dspgibridlanish bo’lib, molekula tekis kvadrat shaklida bo’ladi. Ligandlar kvadratning uchlarida joylashadi.

     Koordinatsion son 6 ga teng bo’lganda d2sp3 gibridlanish  bo’ladi. Kompleks birikma oktaedr shaklida bo’lib, ligandlar oktaedr uch-larida joylashadi.

     [Pt(NH3)6]4+          Pt - 4e ®     Pt 4+

                    5s25p65d96s  ®5s 25p6 5d6

                                                                      ┌─┬─┬─┐

                                                                ┌─┼─┴─┴─┘

                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┼─┘  6p

                  ┌─┬─┬─┼─┴─┴─┴─┴─┘6s

            ┌─┼─┴─┴─┘   5d

            └─┘ 5p

             5s

      Shunga o’xshash konfiguratsiya  [Co(NH3)63+ ,  [Fe(CN)6]3+   larda

bo’ladi.

     Agar koordinatsion son 2 ga teng bo’lsa,  sp gibridlanish kuzatiladi, chiziqli konfiguratsiya bo’ladi.

     [Ag(NH3)4]Cl     Ag - 1e ® Ag +

                       4s24p64d105s1 ®  4s24p6 d105so5po

     Bu misollar  valent valent bog’lanish metodi kompleks birikmalarning koordinatsion soni, geometrik shakli va magnit xossalarini to’g’ri tushuntiradi. Lekin yutilish spektrlarini valent boglanish usuli bilan tushuntirib bo’lmaydi. Shunday ligandlar borki, ular metaldagi elektronlarni o’zining vakant orbitallariga qabul qila oladi.

    PF3  yoki SnCl4  ioni o’zining bo’shashtiruvchi orbitallariga CO,NO kabi  molekulalarni qabul qila oladi.  Bu kompleks birikmalarning tuzilishini molekulyar orbitallar nazariyasi tushuntirib beradi.

Birikmalari
 • H2O - Suv
 • HN 3 - Amiak
 • HF - Vodorod ftorid
 • HCl - Vodorod xlorid
 • NaH - Natriy gidrid
 • MgH 2 - Magniy girid
 • KH - Kaliy girid
 • BaH 2 - Bariy gidrid
Atom tuzilishi
Batafsil
Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan